Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.tablicedladzieci.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.tablicedladzieci.pl (serwis), w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu. Regulamin stosuje się do towarów zakupionych wyłącznie za pośrednictwem serwisu.
2. Serwis jest prowadzony przez: Minimo Andrzej Kowalczyk, Słuchocin 9,07-110 Grębków, NIP 775-208-11-63, email:
manipulacyjne@tablicedladzieci.pl
3. Warunkiem skorzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie należy zapoznać się przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda na przedstawione warunki.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą uwzględniane.

§ 2 Informacje o produktach

1. Asortyment www.tablicedladzieci.pl stanowią wykonane ręcznie tablice manipulacyjne. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje możliwość występowania drobnych różnic pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami.
2. Tablice manipulacyjne sprzedawane za pośrednictwem serwisu chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie wzorów oraz zdjęć prezentowanych na stronie bez zgody właściciela marki jest zabronione.
3.Tablice Manipulacyjne powstają w oparciu o założenia pedagogiki Montessori i są odwzorowaniem przedmiotów życia codziennego, które nie są zabawkami. Dzieci mogą z nich korzystać tylko za zgodą i pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Elementy składowe tablic w większości są używane w taki sam sposób, jak wyrób, urządzenie bądź instalacja przeznaczona do użytku dorosłych, dlatego przeznaczone są dla dzieci powyżej 3 r.ż.
4.Serwis www.tablicedladzieci.pl dokłada wszelkich starań, aby wykonane przedmioty były bezpieczne, niemniej za bezpieczeństwo w trakcie użytkowania odpowiadają osoby dorosłe nadzorujące dziecko w czasie zabawy.
5.Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący oświadcza, że zapewni dziecku nadzór w czasie korzystania z zakupionych w serwisie www.tablicedladzieci tablic manipulacyjnych, aby uniknąć sytuacji mogących stworzyć jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka.
6.Informacje dotyczące zakupionego produktu, instrukcja obsługi oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania dołączane są każdorazowo do przesyłki zawierającej produkt. Dowód zakupu (faktura) przesyłana jest ma adres mailowy podany w zamówieniu.

§ 3 Przyjmowanie zamówień/zawieranie umów

1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez serwis www.tablicedladzieci.pl. Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.
2.Serwis www.tablicedladzieci.pl zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia
3. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz niezbędny do złożenia zamówienia prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym, w przeciwnym razie serwis www.tablicedladzieci.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
4. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za zakupiony przedmiot najszybciej jak jest to możliwe, nie później jednak niż 24 godziny od chwili zakupu. Brak wpłaty w tym terminie skutkuje automatyczną anulacją zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia
6. W przypadku braku zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach i zamówienie zostanie w całości anulowane.
7. W przypadku zakupu przedmiotu, który ma zostać wykonany na zamówienie klienta, realizacja może zostać rozpoczęta jedynie po zaksięgowaniu wpłaty która powinna nastąpić nie później niż do 3 dni od daty złożenia zamówienia.
8. Zamówienia realizowane są w kolejności składania, w terminie przestawionym w opisie produktu.

§ 4 Płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki podawane są jako osobna pozycja w trakcie kompletowania/ składania zamówienia przez Klienta.
2. Klient uiszcza płatność za zamówioną tablicę z góry, w formie zaliczki stanowiącej 100% wartości towaru:
a/ przelewem bankowym na rachunek prowadzony przez Minimo Andrzej Kowalczyk w mBanku nr rachunku:
74 1140 2004 0000 3302 8064 2582
b/ bezpieczną szybką płatnością Tpay – przy wyborze tej opcji klient zostanie przekierowany bezpośrednio na stronę swojego banku. Wybór tej formy płatności przyspiesza realizację zamówienia
3. serwis www.tablicedladzieci.pl nie wysyła towarów za pobraniem, nie przyjmujemy także płatności gotówką.
4. W przypadku płatności przelewem bankowym, w tytule przelewu należy podać poprawny numer zamówienia i nazwę zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane w terminie podanym w ofercie, liczonym od daty zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym.
5. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji Płatności z winy nieleżącej po stronie Sprzedawcy (w szczególności użyciu przez Kupującego niepoprawnego numeru zamówienia i nazwy produktu), Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o tych powodach, wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. W razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Płatności, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, jednak Kupującemu nie przysługuje prawo do wnoszenia względem Sprzedawcy żadnych roszczeń wynikających z braku realizacji zamówienia.

§ 5 Termin realizacji zamówienia i wysyłka towaru

1. Serwis www.tablicedladzieci.pl zrealizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż podany dla danego towaru w serwisie, (nie dłuższym niż 14 dni. Termin ten to czas wykonania produktu i przygotowania do wysyłki, który należy powiększyć o czas dostawy. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, a które mają mu być dostarczone jedną (zbiorczą) przesyłką, zostaną one wysłane do Klienta łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego ze złożonych zamówień. Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty dokonania płatności przez Klienta.
2. Do każdego zamówienia załączony jest dokument stwierdzający dokonanie transakcji (faktura) oraz informacje, o których mowa w § 2 ust. 6 .
3. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Wysyłki realizowane są dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki), w szczególnych przypadkach przesyłka może zostać wysłana w inny dzień.
4. Koszty dostawy podane w serwisie dotyczą przesyłek na terenie kraju. Koszty i możliwość wysyłki do innych krajów uzgadniane są indywidualnie w zależności od miejsca docelowego. Sprzedawca może nie mieć możliwości realizacji zamówienia do wybranego kraju.
5. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem firmy kurierskiej bądż przesyłką pocztową (zgodnie z opisem).
6. Odbiór osobisty możliwy jest w Warszawie (po uprzednim uzgodnieniu)

§ 6 Opisy i zdjęcia produktów

1. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów mają charakter informacyjny. W przypadku asortymentu wykonywanego ręcznie poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą różnić się między sobą (np. kolorystyką i wzorami dekorów sposobem dekoracji).
2. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
3. W przypadku towarów przygotowywanych na zamówienie, przed wysyłką zamówienia serwis www.tablicedladzieci.pl prześle Klientowi zdjęcia gotowego przedmiotu. Towar zostanie wysłany w przypadku braku zastrzeżeń Klienta.

§ 7 Odstąpienie od umowy – rezygnacja z zakupionego towaru

1.Klient nie może anulować zamówienia, które zrealizowane zostało według specyfikacji Klienta (personalizowanego) lub dotyczącego towaru służącego zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, jeżeli towar został już wykonany. W tych przypadkach anulowanie zamówienia będzie uznawane za bezskuteczne. Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o skutecznym lub bezskutecznym anulowaniu zamówienia.
2. Klient może w terminie 14 dni od potwierdzenia otrzymania towaru, bez podania przyczyny odstąpić od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 7 ust. 1 i & 7 ust. 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone może być wyłącznie w formie pisemnej i może zostać wysłane drogą mailową na manipulacyjne@tablicedladzieci.pl. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy stanowi załacznik do niniejszeo regulaminu.\
3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, to jest nie może nosić śladów użytkowania , powinien być przesłany z oryginalnym opakowaniem i zabezpieczony dokladnie w ten sam sposób, w jaki został wysłany do klienta. Do towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (faktura). W przypadku zniszczenia przedmiotu wynikającego z niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki zwrot ceny sprzedaży możiwy będzie tylko w wypadku uznania reklamacji przez firmę kurierską.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta serwis www.tabliceladzieci.pl dokona zwrotu na rzecz Klienta ceny sprzedaży, pomniejszonej o koszty dostawy (w przypadku dostawy płatnej) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że w sposób wyraźny zgodzi się on na inny sposób zwrotu ceny. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni, z tym, że Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przesyłki, o której mowa w ust. 3. Koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Klienta nie są zwracane.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez konsumenta wedle jego specyfikacji w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych imieniem dziecka lub sprowadzonych na zamówienie.
6.
serwis www.tablicedladzieci.pl nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie. Towar jest odpowiednio zabezpieczany przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie. Klient zobowiązany jest do rozpakowania paczki w obecności kuriera a w razie stwierzenia uszkodzeń – spisania protokołu szkody Warunkiem koniecznym do przyjęcia reklamacji dot. uszkodzenia w transporcie jest protokół szkody spisany przy odbiorze.
7. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towaru nie spełniając wymogów skutecznego odstąpienia od umowy serwis www.tablicedladzieci.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia Klienta uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.
8. W przypadku odbioru Towaru osobiście, jako moment zawarcia umowy uznaje się przyjęcie towaru przez Klienta. W przypadku osobistego odbioru produktu przyjmuje się również, że umowa sprzedaży nie będzie uważana za umowę zawieraną na odległość ani poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683). W tym przypadku, Klient może zrezygnować z zakupu do chwili odbioru towaru. Możliwość rezygnacji nie dotyczy towaru wykonanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych imieniem dziecka lub sprowadzonych na zamówienie..

§ 8 Reklamacje/ Gwarancja

1. serwis www.tablicedladzieci.pl jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad i jest odpowiedzialny wobec Klienta z tytułu rękojmi, jeśli dostarczony produkt ma wadę fizyczną (niezgodność sprzedanego produktu z umową). www.tablicedladzieci.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za uszkodzenia towaru wynikające z winy Klienta lub powstałe na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, takich jak zniszczenia mechaniczne, zarysowania, złamania, uszkodzenia poszczególnych elementów wynikające z niewłaściwego użytkowania lub z braku odpowiedniego/bezposredniego nadzoru nad dzieckiem, itp.
2. www.pastellove odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 24 miesięcy od dnia wydania produktu Klientowi i zgłoszona nie później niż przed upływem 12 miesięcy od jej wykrycia.
3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna być zgłoszona niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, drogą elektroniczną na adres e-mail:manipulacyjne@tablicedladzieci.pl. www.tablicedladzieci.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania poprzez wysłanie informacji e-mail zwrotnej na adres, z którego wysłana została reklamacja. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez wwwtablicedladzieci.pl, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta www.tablicedladzieci.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
5. Sklep udziela 12 miesięcznej gwarancji na tablice manipulacyjne. Termin gwarancji liczony jest od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynikające z winy producenta i ujawnione w trakcie normalnego użytkowania (zgodnego z zasadami bezpieczeństwa). W ramach gwarancji serwis zapewni naprawę uszkodzonego/wadliwego produkt, a w przypadku braku możliwości jego naprawy – wymianę na nowy wolny od wad.
6. Zgłoszenia dotyczącego wad/uszkodzeń należy dokonać na adres manipulacyjne@tablicedladzieci.pl dołączając dokumentację fotograficzną. W terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, Klient otrzyma odpowiedź w sprawie..
7. www.tablicedladzieci.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

§ 9 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Minimo Andrzej Kowalczyk, Słuchocin 9, 07-110 Grębków mail:manipulacyjne@tablicedladzieci.pl, zwana dalej: „Administratorem”. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez wskazany adres e-mail lub listownie.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych Klientów jest niezbędne.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres: a) potrzebny do wykonania umowy, b) wymagany przez przepisy podatkowe lub rachunkowe, c) konieczny dla ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń związanych z realizacją Umowy.
6.  Przewidywanymi odbiorcami danych są osoby, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych w zakresie obsługi dostaw przesyłek, obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej www.tablicedladzieci.pl. Dokonywanie zakupów w sklepie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już zrealizowanych usług oraz umów będących w trakcie realizacji.
3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
4. Strony umów zawartych za pośrednictwem serwisu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży. Spory nie rozwiązane w drodze polubownej rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny.
5. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony tablicedladzieci.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.


ZAŁĄCZNIK NR 1

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru

Minimo Andrzej Kowalczyk Słuchocin9 07-110 Grębków

Dane konsumenta:

Imię i nazwisko: ___________________________________________________________________

Adres zamieszkania ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Adres e-mail: ___________________________________________________________________

telefon: ___________________________________________________________________

numer rach. bankowego: ____________________________________________________________

Dane dotyczące produktu i transakcji:

Data zgłoszenia: ___________________________________________________________________

Data zakupu: ___________________________________________________________________

Nazwa/symbol zamówionego towaru: ______________________________________________________

numer zamówienia: ___________________________________________________________________

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od wyżej opisanej umowy sprzedaży

Data i podpis konsumenta:

ZAŁACZNIK NR 2 – Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem https://tablicedladzieci.pl/sklep (dalej: „Sklep internetowy”).
Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa.
Administracja danych
Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Minimo Andrzej Kowalczyk, Słuchocin 9,07-110 Grębków, NIP 775-208-11-63 , adres mailowy: manipulacyjne@tablicedladzieci.pl – zwany dalej „Administratorem”.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Cel pozyskiwania danych
Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w celu realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym https://tablicedladzieci.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, województwo), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
Podanie danych osobowych wskazanych powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży dokonanej przez https://tablicedladzieci.pl/sklep.
Okres przechowywania danych
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.
Odbiorcy danych
W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie tablicedladzieci.pl ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie tablicedladzieci.pl ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie tablicedladzieci.pl.
W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione kontrolerom.
Bezpieczeństwo danych
Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób dostępu do danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.
Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw Klient powinien się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem i osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.
Prawo wniesienia skargi do organu
Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pozostałe informacje
Jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sklep stron internetowych, to nie może on odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Sklep zachęca przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych, proszę zgłaszać na adres manipulacyjne@tablicedladzieci.pl